ข่าว > การศึกษา > ขอความร่วมมือบุคลากร

share
Facebook
Twitter

ขอความร่วมมือบุคลากร

16 กันยายน 2565

เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบประเมินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

วัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป

การตอบแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์นี้ จะไม่ทราบว่าผู้ตอบแบบประเมินคือใคร บุคลากรจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
กรุณาตอบภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.
ขอขอบคุณในความร่วมมือ

Link : https://bit.ly/3S8neCB หรือ ที่ portal.su.ac.th เลือกไอคอน Evaluation System (ขอเชิญเข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ 2565)

อ่านต่อ...