ข่าว > การศึกษา > การเปิด – ปิด ประตูมหาวิทยาลัย

share
Facebook
Twitter

การเปิด – ปิด ประตูมหาวิทยาลัย

31 สิงหาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง การเปิด – ปิด ประตูมหาวิทยาลัย
………………………………………………………………

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 - 13 กันยายน 2565 นั้น เนื่องจากถนนมาลัยแมน – ถนนทรงพล เป็นเส้นทางขบวนเสด็จพระราชดำเนินฯ ในการนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบริเวณถนนเส้นทางเสด็จดังกล่าว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงขอประกาศปิดประตูมาลัยแมนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 – 13 กันยายน  2565 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย)
รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร