ข่าว > การศึกษา > ทับแก้ววิชาการ

share
Facebook
Twitter

ทับแก้ววิชาการ

18 สิงหาคม 2565

ทับแก้ววิชาการ
พบกับกิจกรรมสนุกๆจาก คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ / คณะมัณฑนศิลป์ /คณะอักษรศาสตร์ /คณะศึกษาศาสตร์ /คณะวิทยาศาสตร์ /คณะเภสัชศาสตร์ /คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /สำนักหอสมุดกลาง/สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ / หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร / สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี / กองบริหารงานวิชาการ /กองกิจการนักศึกษา / กองงานวิทยาเขตฯ/องค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม