ข่าว > การศึกษา > ขั้นตอนการเข้าใช้งานรายวิชาใน MS Teams

share
Facebook
Twitter

ขั้นตอนการเข้าใช้งานรายวิชาใน MS Teams

27 มิถุนายน 2565

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดทำระบบ sync ข้อมูลการลงทะเบียนจากระบบ REG ไปยัง Teams สำหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถเปิดใช้งานห้องเรียนที่สร้างขึ้นใน Microsoft Teams โดยระบบจะดึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องเรียนโดยอัตโนมัติ

วิธีการเข้าใช้งานรายวิชาที่สร้างขึ้นใน Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ผู้สอนง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. เข้า Portal.su.ac.th > เลือก MS OFFICE 365 > เลือก Teams
2. เลือกไอคอน Teams > เลือกรายวิชาที่ต้องการเปิดใช้งาน
3. คลิกปุ่ม Activate

กรณี ที่ต้องการเพิ่มสมาชิกนอกเหนือจากที่ระบบดึงมาให้จาก REG สามารถทำได้โดย
1. คลิกปุ่ม Add member
2. เลือกสถานะ (ในที่นี้เลือก Teacher)
3. พิมพ์ชื่อสมาชิกที่ต้องการเพิ่ม
4. คลิกปุ่ม Add

เอกสาร การเข้าใช้งานรายวิชาใน Microsoft Teams (ไฟล์ PDF) : https://bit.ly/3QRRQrY