ข่าว > การศึกษา > ระบบ sync ข้อมูล SU REG กับ MS Teams (School Data Sync)

share
Facebook
Twitter

ระบบ sync ข้อมูล SU REG กับ MS Teams (School Data Sync)

21 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สอนรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ที่สนใจ

ระบบ sync ข้อมูล SU REG กับ MS Teams (School Data Sync)

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดทำระบบ sync ข้อมูลการลงทะเบียนจากระบบ REG ไปยัง Teams สำหรับผู้สอนรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ที่สนใจ สามารถเปิดใช้งานห้องเรียนที่สร้างขึ้นใน Microsoft Teams โดยระบบจะดึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องเรียนโดยอัตโนมัติ

กำหนดการ
1. วันที่ 20 มิ.ย. 2565 (วันแรกของการลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565) ระบบเริ่ม sync ข้อมูลการลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 และสร้างห้องเรียนรองรับการใช้งาน โดยจะมีการ sync ข้อมูลเพิ่ม/ถอนทุกวันจนสิ้นสุดระยะเวลาเพิ่ม/ถอนตามปฎิทินการศึกษา
2. วันที่ 18 ก.ค. 2565 (วันที่สิ้นสุดช่วงเพิ่ม/ถอน ภาคการศึกษาต้น) สำหรับรายวิชาภาคการศึกษาปลาย และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 ที่สิ้นสุดลงแล้ว ระบบจะปรับชื่อจาก (ชื่อเดิม) ไปเป็น Archived - (ชื่อเดิม) ทั้งนี้ จะดำเนินการเฉพาะรายวิชาที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบ School Data Sync ในภาคการศึกษาก่อนโดยไม่กระทบกับรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้นเอง