ข่าว > การศึกษา > ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า

share
Facebook
Twitter

ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า

11 มิถุนายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง  ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นการชั่วคราว 

……………………………………………..

 ตามที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชสนามจันทร์ ได้จัดทำโครงการปรับปรุง   ระบบส่ง- จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และได้ดำเนินการจ้าง          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวนั้น

 ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะเข้าดำเนินการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย ฯ ในบางพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามช่วงเวลา ดังนี้


ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.

- อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์

- อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์

- กลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ทั้งหมด

- กลุ่มอาคารบ้านพักเทพศิลป์ทั้งหมด

- สำนักงานอธิการบดี

- กองบริหารงานวิชาการ

- โรงสูบน้ำที่ 1

- กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตทั้งหมด

- ร้านกาแฟอเมซอน 

- ร้านนม Milk Land (วัวแดง) 

- อาคารวัชรนาฏยสภา (A4) คณะอักษรศาสตร์ 


ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. 

- สำนักงานบริหารงานวิจัย

- หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ตึกเก่า)

- สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี (ศร.1)

- อาคารวิทยาศาสตร์ 1/ อาคารวิทยาศาสตร์ 2

- อาคารธรรมชาติวิทยา

- หอพักทับแก้ว 1 / หอพักทับแก้ว 2

- โรงอาหารสระแก้ว

- อาคารศูนย์เรียนรวม 2


ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เป็นปกติในทันที หากเกิดเหตุขัดข้องประการใด สามารถแจ้งเหตุมาที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย  กองงานวิทยาเขตฯ เพื่อจะได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 200200, 200201 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก 034-109-686

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

                ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565


                                                     (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย)

                                                    รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์