ข่าว > การศึกษา > ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

share
Facebook
Twitter

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

20 พฤษภาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ภายใต้แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังต่อไปนี้
1. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะต้องปฏิบัติดังนี้
1.1 ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
- กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
ต้องได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ และมีผลการวินิจฉัยสุดท้ายว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยนำหลักฐานใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อคณะวิชาที่สังกัด
- กรณีแพทย์วินิจฉัย หรือลงความเห็นว่าไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ ให้นําหลักฐานใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อคณะวิชาที่สังกัด
1.2 ในระหว่างการฝึกซ้อม (วันฝึกซ้อมคณะวิชาวันฝึกซ้อมย่อย และวันฝึกซ้อมใหญ่) และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง หากพบว่าตนเองมีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ หายใจลำบาก หรือได้กลิ่นลดลง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือคณะวิชาโดยทันที เพื่อจักดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคต่อไป
1.3 สำหรับผู้ที่มีผลการตรวจCOVID-19 ตามมาตรการคัดกรองด้วยชุดตรวจATK
ตามประกาศนี้มีผลตรวจเป็นบวก จะไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในรอบปีการศึกษา 2563
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาถัดไป

2. แนวทางปฏิบัติวันฝึกซ้อมคณะวิชา
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีกำหนดฝึกซ้อมคณะวิชา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565
ต้องตรวจคัดกรองด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจ ATK ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้การรับรอง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 และรายงานผลการตรวจต่อเจ้าหน้าที่ของคณะวิชา หรือช่องทางที่คณะวิชากำหนด ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อม
ทั้งนี้สำหรับคณะวิชาที่มีการจัดเตรียมชุดตรวจ ATK แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ดำเนินการตรวจคัดกรอง ATK ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ สถานที่ฝึกซ้อมของคณะวิชา และรายงานผลการตรวจต่อเจ้าหน้าที่คณะวิชา หรือช่องทางตามที่คณะวิชากำหนด ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อม
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีกำหนดการฝึกซ้อมคณะวิชา ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ต้องตรวจคัดกรองด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจ ATK ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้การรับรอง ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อมกับคณะวิชา โดยแสดงผลการตรวจต่อเจ้าหน้าที่คณะวิชา หรือช่องทางตามที่คณะวิชากำหนด และต้องทำการตรวจATK ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยรายงานผลการตรวจต่อเจ้าหน้าที่คณะวิชา หรือช่องทางตามที่คณะวิชากำหนด
2.3 ในวันฝึกซ้อมย่อยคณะวิชา ผู้สำเร็จการศึกษาที่มารายงานตัว ต้องสวมหน้ากากอนามัยผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองคณะวิชา (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ

3. แนวทางปฏิบัติวันฝึกซ้อมย่อย (วันที่ 7 มิถุนายน 2565)
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มารายงานตัว ต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ

4. แนวทางปฏิบัติวันฝึกซ้อมใหญ่ (วันที่ 8 มิถุนายน 2565)
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มารายงานตัว ต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ

5. แนวทางปฏิบัติวันพักการฝึกซ้อม (วันที่ 9 มิถุนายน 2565)
5.1 ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะวิชา ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK
กับหน่วยบริการที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้บริการ ณวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (รอกำหนดจุดอีกครั้ง)
โดยมหาวิทยาลัยจะส่งผลการตรวจให้กับคณะวิชา

5.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจคัดกรองกับหน่วยบริการที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้บริการ ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK กับสถานพยาบาล โดยต้องนําใบรับรองผลการตรวจที่สถานพยาบาลออกให้ มารายงานต่อเจ้าหน้าที่คณะวิชา หรือช่องทางตามที่คณะวิชากำหนด ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น.

6. แนวทางปฏิบัติวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (10 มิถุนายน 2565)
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มารายงานตัว ต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคมพ.ศ. 2565

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย
ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร