ข่าว > การศึกษา > ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

share
Facebook
Twitter

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

19 พฤษภาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง การดำเนินงานปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
………………………………………………………………

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินงาน “โครงการปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์” นั้น

ในการนี้ กฟภ.(ผู้รับจ้าง) จะเข้าดำเนินการขุดดินเพื่อวางบ่อพักระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสี่แยกอาคาร 50 ปี ถึงบริเวณแยกป้ายคณะอักษรศาสตร์ ฝั่งขาเข้าคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางการจราจร 1 ช่องจราจร (ฝั่งขาเข้า) ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น. และอาจส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงทางหรือหลีกเลี่ยงการจราจรบางพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์