ข่าว > การศึกษา > รายวิชา ป.โท จากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

share
Facebook
Twitter

รายวิชา ป.โท จากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

12 พฤษภาคม 2565

- เรียนรู้หลักการทางเซลล์วิทยาและชีววิทยาการเจริญของสัตว์
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางเซลล์และชีวโมเลกุลในทางสัตวศาสตร์
กับรายวิชา ป.โท จากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

- 710 502 เซลล์และชีววิทยาการเจริญ
หลักการทางเซลล์วิทยาและชีววิทยาการเจริญ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ในระดับโมเลกุล การควบคุมการแสดงออกของยีน พื้นฐานด้านเซลล์และโมเลกุลในการเจริญของตัวอ่อน ผลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของสัตว์ ประยุกต์ใช้เทคนิคทางเซลล์และชีวโมเลกุลในทางสัตวศาสตร์

- เรียนในรูปแบบออนไลน์
- เพิ่มพูนความรู้และต่อยอดวิชาชีพได้
- นำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริง
- ผ่านเกณฑ์เงื่อนไข รับประกาศนียบัตร/สะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนได้

- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2565
ผ่านทางเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th
หรือแจ้งลงทะเบียนผ่าน Line ID : su4life

- พิเศษ! ส่วนลด 20% สำหรับ
* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
* นักศึกษา ม.ศิลปากร
* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร
* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร
* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร

- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/