ข่าว > การศึกษา > ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า

share
Facebook
Twitter

ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า

10 พฤษภาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง  ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นการชั่วคราว 

........................................................

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม มีแผนงานย้ายอุปกรณ์ตัดตอนโหลดเบรก 115 KV   ต้องดับไฟฟ้าระบบ 115 KV ทั้งนี้ เพื่อให้ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์                 มีกระแสไฟฟ้าใช้งานต่อไปนั้น จึงมีความจำเป็นต้องสับเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าระบบ 22 KV แทน มหาวิทยาลัยฯ           จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นการชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 และในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น. (โดยประมาณ)

 ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด จักเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เป็นปกติในทันที หากเกิดเหตุขัดข้องประการใด สามารถแจ้งเหตุมาที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองงานวิทยาเขตฯ      เพื่อจักได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 200200, 200201 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก 034 – 109686

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565