ข่าว > การศึกษา > การเปิด – ปิด ประตูมหาวิทยาลัย

share
Facebook
Twitter

การเปิด – ปิด ประตูมหาวิทยาลัย

29 เมษายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง การเปิด – ปิด ประตูมหาวิทยาลัย

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม  2565 เวลา 11.25 น. (เป็นการส่วนพระองค์) นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูศึกษาศาสตร์ และประตูทับแก้ว ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน  พ.ศ. 2565

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย

รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร