ข่าว > การศึกษา > ขอแสดงความยินดี

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดี

16 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาสัตววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร