ข่าว > การศึกษา > ประกาศ

share
Facebook
Twitter

ประกาศ

24 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง แนวทางการป้องกันตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ………………………………………………………………

 ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/2565 ลงวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของจังหวัด  ดังนี้
  1. การจัดการเรียนการสอนให้สอนออนไลน์  เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน นักศึกษาจะต้องได้รับวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และผ่านการตรวจ ATK มีผลเป็นลบมาแล้วไม่เกิน 3 วัน ถ้าหากจำเป็นต้องมีกิจกรรมการรวมกลุ่มเกินกว่า 20 คน จะต้องทำเรื่องแจ้งต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตต่อสาธารณสุขก่อนการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน
 2. การตรวจ  ATK  ถ้าหากนักศึกษาเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมาหรือออกนอกพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมจะต้องทำการตรวจซ้ำ
 3. การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานพิจารณาดำเนินการให้บุคลากรมาปฏิบัติงานตามความจำเป็นและให้ผลัดเปลี่ยนกัน work  from  home  ทั้งนี้ ต้องเป็นการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
 4. ขอให้หัวหน้าหน่วยงานติดตามบุคลากรของท่าน ถ้าหากพบผู้ใดเป็นบุคคลเสี่ยงขอให้พิจารณากักตัวและทำงานในรูปแบบ WFH จนกว่าจะพ้นกำหนดตามแนวทางของสาธารณสุขกำหนด
 5. การเปิด  - ปิดประตูมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จะดำเนินการตามประกาศลงวันที่  29  ตุลาคม  2564
 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565