ข่าว > การศึกษา > ครั้งที่ 2

share
Facebook
Twitter

ครั้งที่ 2

08 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอประชาสัมพ้นธ์การจัดโครงการอบรมสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มผู้อำนวยการกอง และบุคคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2 วันที่   8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
หลักสูตร "หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (PDPA for Executive)"

ระยะเวลาการอบรมรวม 12 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง(ครั้งละ 3 ชั่วโมง) ดังนี้
    -ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2565    >>>>> เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
    -ครั้งที่ 2 วันที่   8 กุมภาพันธ์ 2565 >>>>>  เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
    -ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565   >>>>>  เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
    -ครั้งที่ 4 วันที่   8 มีนาคม 2565      >>>>>  เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
------------------------------------
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์
                      : ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร
                      : อาจารย์ชยา ลิมจิตติ  
------------------------------------

ลิงก์สำหรับการอบรม

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab80025ddbf1e4beb878a80e9ef7d39eb%40thread.tacv2/1642058615039?context=%7b%22Tid%22%3a%22213e491d-43e3-4a8c-ac2d-8a26ed885e0f%22%2c%22Oid%22%3a%220b840b92-0f15-4c80-990f-6ee4fec0b143%22%7d

-------------------------------------         
อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน MS Teams

อ่านต่อ...