ข่าว > การศึกษา > ประกาศ

share
Facebook
Twitter

ประกาศ

01 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 ………………………………………………………………

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 20 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือคณะวิชาและหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ต่อไปนี้
1. การเรียนการสอนให้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยข้อ 1 ฉบับที่ 20 และขอให้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
2. การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย ข้อ 3 ฉบับที่ 20 หรือให้บุคลากรมาปฏิบัติงานเต็มจำนวนและมีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อก็ขอให้คณะวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม
3. การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีคนมาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน ให้คณะวิชาและหน่วยงานแจ้งสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ก่อนการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการขออนุญาตต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของอำเภอหรือจังหวัดต่อไป
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยฉบับต่อไป