ข่าว > สัมมนา > วันที่ 27 มกราคม 2565

share
Facebook
Twitter

วันที่ 27 มกราคม 2565

25 มกราคม 2565

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนนักปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศ SUITCoP 2021 ครั้งที่ 4" หัวข้อ “การ MONITOR ระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม ZABBIX”

✔ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30-11.30 น.

✔วิทยากร : อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

: คุณสราวุฒิ จำปานิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

✔การแนะนำระบบจองห้องและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศิลปากร : อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง

ประชุมสัมมนารูปแบบ Webinar ผ่าน MS Teams