ข่าว > การศึกษา > PDPA…เราได้ประโยชน์อะไร ?

share
Facebook
Twitter

PDPA…เราได้ประโยชน์อะไร ?

25 มกราคม 2565

PDPA…เราได้ประโยชน์อะไร ?
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

1. เพิ่มความเชื่อมั่นว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยมีมาตรฐาน
2. ลดความเดือดร้อนรำคาญ ความเสี่ยงหรือความเสียหายอันเกิดจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได
3. มีสิทธิรับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนตัดสินใจให้ข้อมูลได้
4. มีสิทธิเข้าถึง ขอให้ลบ ทำลาย แก้ไข ระงับ ยกเลิก ถอนความยินยอมการใช้หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้
5. สามารถร้องเรียนและฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนหากมีการใช้ข้อมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้