ข่าว > การศึกษา > ขอแสดงความยินดี

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดี

19 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ

7 อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร คณะเภสัชศาสตร์
2. อ.ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูน คณะศึกษาศาสตร์
3. ผศ.ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. รศ.ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์ คณะอักษรศาสตร์
5. อาจารย์สันติชัย ปรีชาบุญฤทธิ์ คณะอักษรศาสตร์
6. ผศ.ดร.ทศวรรณ จิตรวศินกุล
7. ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน คณะอักษรศาสตร์

ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ระดับ SENIOR FELLOW
The United Kingdom Professonal Standard Framework (UKPSF)