ข่าว > การศึกษา > ข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง ?

share
Facebook
Twitter

ข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง ?

18 มกราคม 2565

“ข้อมูลส่วนบุคคล” มีอะไรบ้าง ?
ที่ได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

● ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)
คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บัญชีธนาคาร ทะเบียนรถ รูปภาพใบหน้า ประวัติการทำงาน Cookies

● ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)
เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จึงต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ลัทธิหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ความเห็นทางการเมือง ข้อมูลทางสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ

● ข้อมูลที่ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม ข้อมูลนิติบุคคล
เช่น อีเมลบริษัท เลขทะเบียนบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท ที่อยู่สำนักงาน