ข่าว > การศึกษา > วันนริศ

share
Facebook
Twitter

วันนริศ

14 มกราคม 2565

*** For English please scroll down. ***

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 18 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2565
หัวข้อ " Your Country, Your Architecture "

กำหนดส่งผลงานภาพถ่าย ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565
ผ่าน : https://forms.gle/mjFAwPRLBpZB83dv7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0 2849 7538, 0 2849 7564

------------------------------------------

The 18th International Photographic Contest of " Your Country, Your Architecture "
in the Commemoration of Prince Naris Day 2022

Date of submission between 15 January - 15 February 2022
Submit your photo(s) and application form via Google Forms : https://forms.gle/mjFAwPRLBpZB83dv7

For more enquiries and further information, please contact us via :
Corporate Communication Department, Office of the President, Silpakorn University
22 Borommarachachonnani Road, Talingchan District Bangkok 10170. THAILAND
Telephone : +66 (0) 2849 7538, +66 (0) 2849 7564

More information : https://drive.google.com/file/d/1R2DlZDymeDbbndsyN3YasWhOZpIsYki2/view?usp=sharing