ข่าว > การศึกษา > Vaccination Record

share
Facebook
Twitter

Vaccination Record

14 มกราคม 2565

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติม ประวัติการรับวัคซีน และผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ในฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยได้ที่

https://silpakorn.sharepoint.com/sites/BDT-Team/Vaccination_Information/SitePages/Personal%20Vaccination%20Record.aspx

หรือสามารถเข้าถึงผ่าน SU Web Portal ภายใต้ไอคอน Vaccination Record

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ (ไม่ระบุตัวตน) จากฐานข้อมูลกลางสามารถติดต่อได้ที่ สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร