ข่าว > สัมมนา > PDPA

share
Facebook
Twitter

PDPA

13 มกราคม 2565

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอประชาสัมพ้นธ์การจัดโครงการอบรมสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มผู้อำนวยการกอง และบุคคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
หลักสูตร "หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (PDPA for Executive)"

ระยะเวลาการอบรมรวม 12 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง(ครั้งละ 3 ชั่วโมง) ดังนี้
    -ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2565    >>>>> เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
    -ครั้งที่ 2 วันที่   8 กุมภาพันธ์ 2565 >>>>>  เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
    -ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565   >>>>>  เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
    -ครั้งที่ 4 วันที่   8 มีนาคม 2565      >>>>>  เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
------------------------------------
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์
                      : ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร
                      : อาจารย์ชยา ลิมจิตติ  
------------------------------------
ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตามลิงก์นี้ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeP.../viewform
หรือแสกน QR Code ได้ทันที
-------------------------------------         
อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน MS Teams

เมื่อผู้สมัครดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้วทางทีมผู้จัดจะแจ้งลิงก์ การประชุมให้ทราบทางอีเมล์ของท่านก่อนวันประชุม
*************************************************************
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจด้วยดีเสมอมา