ข่าว > การศึกษา > งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

share
Facebook
Twitter

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

30 ธันวาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง  ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นการชั่วคราว
……………………………………………..
 ด้วยหน่วยงานสวนและสนาม มีแผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูง ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้เป็นระเบียบ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นั้น มหาวิทยาลัยจึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันศุกร์ที่ 31ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. (โดยประมาณ) ตามรายละเอียด ดังเอกสารแนบ
ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด จักเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้า   ให้เป็นปกติในทันที หากเกิดเหตุขัดข้องประการใด สามารถแจ้งเหตุมาที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย                                                 กองงานวิทยาเขตฯ เพื่อจักได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 200200 ,200201หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก 034-109-686

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก
...............................................
รายชื่อกลุ่มอาคารที่ได้รับผลกระทบ
ในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น.

1.  อาคารสำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
2.  กองบริหารงานวิชา
2.  ศูนย์รักษาความปลอดภัย
4.  อาคารอเนกประสงค์
5.  อาคาร 50 ปี
6.  อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ
7.  กลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์
8.  กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 9. กลุ่มอาคารคณะเภสัชศาสตร์
 10. กลุ่มอาคารคณะอักษรศาสตร์
 11. กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 12. กลุ่มอาคารที่พักอาศัยเทพศิลป์ 2 ,15,16,17และกลุ่มบ้านพักอาศัยเทพศิลป์ชั้นเดียว
 13. กลุ่มอาคารที่พักอาศัยทรงพล 1 ,2 ,3,4
 14. อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
 15. หอสมุด
 16. สำนักดิจิทัลและเทคโนโลยี
 17. อาคารเพชรรัตน์ –สุวัทนา
 18. โรงอาหารเพชรรัตน์
 19. โครงการผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
 20. ร้านคาเฟ่อเมซอน