ข่าว > การศึกษา > ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2

share
Facebook
Twitter

ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2

08 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการฉีดวัคซีนพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
" ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2"
ในความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยศิลปากร/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม/โรงพยาบาลนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 13.00 น.
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
**********************
ขอให้ผู้ที่มีนัดรับวัคซีนเข็มที่ 2 โปรดเตรียมความพร้อมในวันและเวลาดังกล่าว