ข่าว > การศึกษา > ประกาศ

share
Facebook
Twitter

ประกาศ

23 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

1. กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ จำนวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวัฒน์  ชลอสันติสกุล
2 กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งวิชาการ จำนวน 1 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี  จงเสรีจิตต์

3. กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนประเภทพนักงานประจำ หรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวภัทรภร  เฉลยจรรยา

ประกาศผลการเลือกตั้ง | ประกาศผลการนับคะแนน