ข่าว > การศึกษา > เลือกตั้งออนไลน์

share
Facebook
Twitter

เลือกตั้งออนไลน์

18 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจำ ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจำ และข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออนไลน์ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น.

ลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ โดยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน https://vote.su.ac.th ในระบบ Microsoft Forms ซึ่งต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยศิลปากร E-mail : xxx_x@su.ac.th ของตนเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://vote.su.ac.th

อ่านต่อ...