ข่าว > การศึกษา > วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

share
Facebook
Twitter

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

18 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมงาน
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ อาคารศูนย์รวม ๒ (ตึกกระทะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
..........
กำหนดการ
เวลา ๐๖.๓๐ น. - พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระราชวังสนามจันทร์
เวลา ๐๗.๑๕ น. - พิธีบวงสรวงเจ้าที่ ณ บริเวณอาคารศูนย์รวม ๒ (ตึกกระทะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เวลา ๐๘.๔๐ – ๐๙.๔๕ น. - ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อย และถวายบังคมพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
- วงมโหรี ของสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ บรรเลงเพลงสรรเสริญเสือป่า ผู้ร่วมงานยืนถวายความเคารพ
- การอ่านบทอาศิรวาท “มหาธีรราชเจ้า ธ จอมปราชญ์พิพัฒน์ไทย”
ผู้ประพันธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
ผู้อ่าน นายวัชรพล คงหมวก
นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตร์
- การอ่านบทอาศิรวาท “กาพย์เห่มหาธีรราชปราชญ์สยาม”
ผู้ประพันธ์ : อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
ผู้อ่าน : นางสาวปฏิญญา บุญชู
นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ คณะอักษรศาสตร์
- คณะผู้บริหารร่วมร้องเพลง “ไร้รัก ไร้ผล” จากบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖
เพื่อแสดงถึงความรักความสามัคคีของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
- สารคดีชุด มหาธีรราชเจ้า ตอน “ต้นกล้าแห่งปัญญา” ของสถานีโทรทัศน์ไทย พี บี เอส ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
-พิธีการถวายเครื่องราชสักการะ
- การแสดงชุด “เกียรติศักดิ์ทหารเสือ”
ผู้แสดง : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับมัธยมศึกษา
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. -พิธีสงฆ์
*********************************
หมายเหตุ : โปรดแต่งกายสุภาพ ชุดผ้าไทย
ผู้ร่วมงานทุกท่านรับหนังสือที่ระลึก และชมนิทรรศการ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา” โดย โครงการจดหมายเหตุ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ ชั้นล่างอาคารศูนย์รวม ๒ (ตึกกระทะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม