ข่าว > การศึกษา > ประกาศ

share
Facebook
Twitter

ประกาศ

08 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตรวจสอบได้ที่ https://vote.su.ac.th/

หากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีความประสงค์ขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรืออีเมล ขอให้แจ้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ โดยนำส่งรายชื่อให้ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หรือโทรศัพท์ ภายใน 100043 หรือ 0 2849 7550

อ่านต่อ...