ข่าว > การศึกษา > ประกาศวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

share
Facebook
Twitter

ประกาศวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

29 ตุลาคม 2564

ตามที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 นั้น ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 บรรเทาลง และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการได้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงประกาศแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆภายในวิทยาเขต ดังนี้

1. การเรียนการสอน ขอให้จัดการเรียนการสอนได้ทั้งแบบออนไลน์และในชั้นเรียน ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม และตามประการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 2. การเปิด-ปิด ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย

      - ประตูทรงพลเปิดเวลา 04.00 และปิดเวลา 22.00 น. ช่วงเวลาที่ประตูปิดจะดำเนินการในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการโดยการตรวจสอบบุคคล หากบุคลากรและนักศึกษาต้องการที่จะเข้าภายในมหาวิทยาลัยฯจะต้องแสดงบัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรลูกจ้าง บัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยดำเนินการตรวจสอบ ในส่วนนักศึกษา ให้แสดงบัตรนักศึกษา
     - ประตูเหนือวังและประตูสาธิตฯ
        วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิด 05.30 -21.00 น.
        วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิด 05.30 -19.00 น.
        วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด
     - ประตูทับแก้ว
        วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิด 06.00 - 18.00 น.
        วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด
     -ประตูมาลัยแมน
       วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิด 06.00 - 19.00 น.
        วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด

3. การจัดกิจกรรมภายในอาคารต่างๆจะทำได้ภายใต้เงื่อนไข ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม

4.การมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ และขอให้บุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแล ติดตาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด และขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือครั้งนี้

ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564