ข่าว > การศึกษา > การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

share
Facebook
Twitter

การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

25 ตุลาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากพนักงานประจำ ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งวิชาการ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประเภทพนักงานประจำ หรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์, จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง, คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง, คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง, กำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้ง, รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง อ่านรายละเอียดได้ที่ https://vote.su.ac.th


อ่านต่อ...