ข่าว > การศึกษา > งดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยชั่วคราว

share
Facebook
Twitter

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยชั่วคราว

06 ตุลาคม 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 เควี ในวันพุธที่ 13ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. (โดยประมาณ) ซึ่งระหว่างดำเนินการมหาวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทั้งนี้  หากไม่สามารถดำเนินการภายในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือเหตุขัดข้องอื่น ๆ ขอเลื่อนการดำเนินการเป็นวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564ในเวลาดังกล่าว

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด จักเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้า  ให้เป็นปกติในทันที หากเกิดเหตุขัดข้องประการใด สามารถแจ้งเหตุมาที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองงานวิทยาเขตฯ เพื่อจักได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 200200 ,200201หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก 034-109-686

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศณวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564