ข่าว > การศึกษา > ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

share
Facebook
Twitter

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

15 กันยายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เรื่อง  การผ่อนคลายมาตรการในการดำเนินงานเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
………………………………………………………………

ตามที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการดำเนินการเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด 19 บรรเทาลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อ ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงประกาศขยายเวลาออกไป ดังนี้

 1. การเรียนการสอน ขอให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  อาจารย์สามารถใช้ห้องเรียนเพื่อทำการสอนแบบออนไลน์ได้ โดยดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด

2. การเปิด – ปิดประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย
                - ประตูด้านถนนทรงพล (ด้านหน้า)  เปิดให้บริการเวลา 06.00 - 20.00 น. ทุกวัน

                - ประตูเหนือวังและประตูสาธิต  เปิดให้บริการเวลา 06.00 - 20.00 น. เว้นวันหยุด จะปิดเวลา 19.00 น.

3. การจัดกิจกรรมภายในอาคารต่าง ๆ จะทำได้ภายใต้เงื่อนไขตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม

4. การมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานแบบ Work From Home  ผสมผสานกับปฏิบัติงานในสำนักงาน ขอให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความจำเป็น

5. ขอให้บุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแล ติดตาม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดและขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือในครั้งนี้


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 กันยายน  2564


ประกาศ   ณ  วันที่ 14 กันยายน  พ.ศ. 2564