การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

พบกับรายวิชา 915 303 HISTORY OF LUXURYผู้สนใจด้านตราสินค้าหรูหรา / นักเรียนที่อยากเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากรต้องไม่พลาดรายวิชาจากวิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร

915 303 HISTORY OF LUXURY

เรียนได้ทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.

เรียนจบและผ่านเกณฑ์วัดผล จะได้ใบประกาศนียบัตรที่นำไปเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาของม.ศิลปากรได้

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2564
ที่ https://lifelong.su.ac.th

พิเศษ! มอบส่วนลด 20% ให้กับ
* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
* นักศึกษา ม.ศิลปากร
* ศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร
* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร
* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึกอบรมมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร

หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/