การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

พบกับรายวิชา 264 513 การวางแผนสิ่งแวดล้อม


รายวิชาระดับปริญญาโท จากภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เรียนรู้หลักการและทฤษฎีการวางแผนสิ่งแวดล้อม  การออกแบบและการวางผังเมือง การพัฒนาในเขตเมือง ปัญหาจากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เรียนได้ทั้งนักเรียน / นักศึกษา / บุคคลทั่วไป

หากผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่นำไปเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาของม.ศิลปากรได้

สมัครเรียนได้ที่ https://lifelong.su.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ - 8 สิงหาคม 2564

พิเศษ! มอบส่วนลด 20% ให้กับ
* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
* นักศึกษา ม.ศิลปากร
* ศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร
* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร
* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

พบปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/