การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

ขอเชิญมาเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของ ม.ศิลปากร

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / นักศึกษา ม.ศิลปากร / นักศึกษาต่างสถาบัน / ศิษย์เก่า ม.ศิลปากร

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท / หนุ่มสาววัยทำงาน / ผู้สูงวัย

มาเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของ ม.ศิลปากร

มีทั้งรายวิชาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

- เรียนในรายวิชาที่ชอบและสนใจ
- หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถโอนหน่วยกิตได้ หากสอบติด ม.ศิลปากร ไม่ต้องเรียนซ้ำ และได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา

- ได้รับการบันทึกผลการเรียนในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดชีพ และสามารถขอ transcript ได้

รับสมัครผ่านระบบ SU4Life ที่ https://lifelong.su.ac.thระหว่างวันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564

มอบส่วนลด 20% สำหรับ

- นักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- นักศึกษาและบุคลากรซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิษย์เก่าซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

- ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์หมายเลข 06-5936-5560

Line ID : su4life

สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ SU4Life ได้ที่

http://1ab.in/bebx


อ่านต่อ...