8. ประสบการณ์ด้านการออกแบบ งานสถาปัตยกรรมและก่อสร้างอาคาร


พ.ศ.
2525 - 2543
อาคารบ้านพักอาศัยและอาคารสาธารณะขนาดปานกลาง 30 โครงการ
พ.ศ. 2526 ชนะการประกวดแบบอาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด ปทุมธานี (สถาปนิกผู้ร่วมคณะทำงานการประกวดแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
พ.ศ. 2527 โครงการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง อาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด ปทุนธานี (สถาปนิกผู้ช่วยหัวหน้าคณะออกแบบโครงการฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
พ.ศ. 2534 โครงการก่อสร้างอาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะที่ 2 กองบัญชาการทหารสูงสุด ปทุมธานี (หัวหน้าคณะทึ่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างจากมหาวิทยาลัยศิลปากร)
พ.ศ. 2536 ชนะการประกวดแบบโครงการตกแต่งภายใน ระยะที่ 2 หอไทยนิทัศน์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
(หัวหน้าคณะออกแบบ บริษัท ซีริน อาคิเตกส์)
พ.ศ. 2539 โครงการออกแบบและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
(หัวหน้าสถาปนิกและผู้ออกแบบ)
พ.ศ. 2540 โครงการออกแบบศาลาการเปรียญแห่งใหม่ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ บางปะอินอยุธยา
(คณะผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน)
พ.ศ. 2544 โครงการออกแบบและตกแต่งภายในและก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าสถาปนิกและผู้ออกแบบ)
พ.ศ. 2544 โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงอาหาร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
(หัวหน้าสถาปนิกและผู้ออกแบบ)
พ.ศ. 2545 โครงการออกแบบและตกแต่งภายในและก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา (หอพัก 2) วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (หัวหน้าสถาปนิกและผู้ออกแบบ)
พ.ศ. 2545 โครงการออกแบบอาคารโรงฝึกพลศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (หัวหน้าสถาปนิกและผู้ออกแบบ)
พ.ศ. 2546 โครงการออกแบบและตกแต่งภายในและก่อสร้างอาคารโรงอาหารหลังใหม่ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (หัวหน้าสถาปนิกและผู้ออกแบบ)
พ.ศ. 2546 โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าสถาปนิกและผู้ออกแบบ)
พ.ศ. 2547 โครงการออกแบบและตกแต่งภายในก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา (หอพัก 3 - 4) วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (หัวหน้าสถาปนิกและผู้ออกแบบ)
พ.ศ. 2547 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (หัวหน้าสถาปนิกและผู้ออกแบบ)
พ.ศ. 2548 โครงการออกแบบและตกแต่งภายในและก่อสร้างอาคารเรียนรวม 2 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (หัวหน้าสถาปนิกและผู้ออกแบบ)
พ.ศ. 2550 โครงการวางผังแม่บท (ส่วนขยาย) มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนนทบุรี (หัวหน้าสถาปนิกและผู้ออกแบบ)