7. ประสบการณ์ด้านหลักสูตรและการจัดตั้งคณะวิชา


พ.ศ. 2532 กรรมการร่างหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2543 คณะทำงานโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2543 กรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสัตวศาสตร์) โครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2544 กรรมการและเลขานุการโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2544 กรรมการและเลขานุการ จัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2544 กรรมการและเลขานุการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ต่อเนื่อง) โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2545 ประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2545 ประธานคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2545 ประธานคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ต่อเนื่อง) โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2545 ประธานคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2545 รองประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรนานาชาติ ด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม
พ.ศ. 2545 ประธานคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร