6. ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม


พ.ศ. 2535 โครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่าเชียงใหม่ เสนอต่อสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (ผู้ร่วมโครงการ)
พ.ศ. 2536 การศึกษาเพื่ออนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองแม่ฮ่องสอน และบริเวณที่เกี่ยวเนื่อง เสนอต่อ ททท.
(ผู้ร่วมโครงการ)
พ.ศ. 2539 โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์เมืองเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสนอต่อ ททท. (หัวหน้าโครงการ)
พ.ศ. 2543 โครงการสำรวจเตรียมการจัดหาที่ตั้งที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่ (ผู้อำนวยการโครงการ)
พ.ศ. 2542 โครงการศึกษาและออกแบบเส้นทางเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวและยานพาหนะประจำทาง (ระยะสั้น) ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ (หัวหน้าโครงการ)
พ.ศ. 2543 โครงการพัฒนาพื้นที่รอบพระราชวังบางปะอิน (ผู้อำนวยการโครงการ)