5. ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน

5.1 งานสอนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2525 - ปัจจุบัน


5.1.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  1. รายวิชา 263 101 วัสดุและการก่อสร้าง 1
  2. รายวิชา 263 103 วัสดุและการก่อสร้าง 2
  3. รายวิชา 263 105 การก่อสร้างอาคาร 1 ( พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2542 )
   
5.1.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน)
  1. รายวิชา 802 104 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ 1
  2. รายวิชา 802 105 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ 2
   
5.1.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. 2543)
  รายวิชา ARC 261 Building Materials and Construction หลักสูตรนานาชาติ