4.ประสบการณ์การทำงาน

4.1 งานด้านบริหาร


พ.ศ. 2527 - 2531 เลขานุการภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
พ.ศ. 2531 - 2535 หัวหน้าภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
พ.ศ. 2537 - 2538 กรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2539 - 2543 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2543 - 2547 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2543 - 2547 กรรมการสภามหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี)
พ.ศ. 2544 - 2547 อนุกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากร (รองอธิการบดี)
พ.ศ. 2544 - 2547 กรรมการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี)
พ.ศ. 2544 - 2547 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร (CIO)
พ.ศ. 2546 – 2547 รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2546 - 2547 กรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ
พ.ศ. 2552 –2555 กรรมการสภาสถาบันรัชชภาคย์
พ.ศ. 2551 –2555 กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทผู้บริหาร (คณบดี)
มิ.ย.–พ.ย.
2555
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
1 ธ.ค 2555 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
   

4.2 ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ


พ.ศ. 2517 - 2518 สำนักงานสถาปนิกและนักวางผัง นนท์ ตรึงใจ บูรณสมภพ
พ.ศ. 2524 - 2525 บริษัท Skidmore Owing and Merrill [SOM.] Chicago,USA
   

4.3 งานด้านอื่น ๆ


พ.ศ. 2527 - 2528 กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2540 - 2541 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2540 - 2541 ประธานคณะกรรมการโครงการสถาปัตยกรรมไทยปริวรรต
พ.ศ. 2541 - 2542 ประธานสภาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2542 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2542 -2545 เลขานุการมูลนิธิ ศาสตราจารย์อัน นินมานเหมินทร์
พ.ศ. 2543 ประธานคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2545
พ.ศ. 2544 กรรมการศึกษาแนวทางในการลงทุนสร้างหอพักนักศึกษา
ประธานกรรมการเพื่อจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอน
ประธานคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการประจำวิทยาเขตวังท่าพระ
กรรมการประจำวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ประธานคณะทำงานจัดทำกรอบการพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2545 - 2559)
พ.ศ. 2545 กรรมการพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
คณะทำงานเพื่อจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
พ.ศ. 2546 กรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ประธานคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (U - DOC)
ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานคณะทำงานปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2546 คณะทำงานร่างระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในหน่วยงานในกำกับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการจัดให้มีคณะกรรมการประจำหน่วยงานในกำกับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร