ชื่อ นายชัยชาญ ถาวรเวช
คู่สมรส นางรัชฎา  ถาวรเวช (อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนีย)
   

1. ประวัติการศึกษา


พ.ศ. 2516 ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
พ.ศ. 2524 ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์(Illinois Institute of Technology) USA.
   
   

2. ประวัติการรับราชการ


พ.ศ. 2525-2554 อาจารย์ ประจำภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
พ.ศ. 2547-2555 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
   

3. ตำแหน่งทางวิชาการ


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. รางวัลที่ได้รับ


พ.ศ 2526 ชนะการประกวดแบบอาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด ปทุมธานี
(สถาปนิกผู้ร่วมคณะทำงานการประกวดแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
พ.ศ 2536 ชนะการประกวดแบบโครงการตกแต่งภายใน ระยะที่ 2 หอไทยนิทัศน์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
(หัวหน้าคณะออกแบบ บริษัท ซีริน อาคิเตกส์)
พ.ศ 2557 รางวัลสถาปนิกดีเด่น สาขาบุคคลที่ได้รับความสำเร็จในงานด้านราชการหน่วยงาน ภาครัฐ จากสมาคมสถาปนิกสยาม