หน่วยงาน > ส่วนราชการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาประวัติ

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรเดิมชื่อ “โครงการสถาบันวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการและประสานงานด้านการวิจัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย” เพื่อขยายขอบข่ายงานให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2526 ได้กำหนดแนวทางการวิจัยเพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญ กับภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ราชบุรี และสุพรรณบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางการบริหารจัดการและประสานงานด้านการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ ให้คำปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากขึ้นโดยขยายขอบเขตของการวิจัย ซึ่งเดิมเน้นวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก มุ่งสู่การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และการวิจัย ประยุกต์ (Applied Research) เพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งส่วนที่เป็นท้องถิ่น สังคม วัฒนธรรมไทย และสากล ทั้งประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติพัฒนาให้แก่ท้องถิ่นสังคมไทยและสากล เช่นกัน ทั้งนี้เพราะสภาพของ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองสังคมทุกๆ ส่วนของประเทศ และต้องก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ

เว็บไซต์

http://www.surdi.su.ac.th/

งานวิจัยตามแต่ละคณะ