หน่วยงาน > ส่วนราชการ

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประวัติ

กองงานวิทยาเขต ได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานระดับกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 7 งาน คือ
1.งานสารบรรณ
2.งานการเจ้าหน้าที่
3.งานประชาสัมพันธ์
4.งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
5.งานคลัง
6.งานพัสดุ
7.งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุม ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 ให้ประกาศจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 17 กันยายน 2550 แยกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะจัดตั้งเป็น "กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์" เป็นหน่วยงานในกำกับในสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบันกองงานวิทยาเขตจึงประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 6 งาน ได้แก่
1.งานสารบรรณ
2.งานการเจ้าหน้าที่
3.งานประชาสัมพันธ์
4.งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
5.งานคลัง
6.งานพัสดุ

ปณิธาน

กองงานวิทยาเขต เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ซึ่งภารกิจหลักของหน่วยงาน เป็นงานที่ให้บริการจึงกำหนดปณิธานไว้ว่า
" มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด "

นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน

กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติต่อผู้ขอรับบริการอย่างเท่าเทียมกัน และให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เป็นที่ประทับใจ

ผู้บริหารจะสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาระบบ งานการให้บริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจและมีจิตสำนึกในงานบริการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของกองงานวิทยาเขตจะร่วมมือกันในการปฏิบัติ ตามนโยบายนี้ และจะพัฒนาขั้นตอนการให้บริการที่จัดทำขึ้นในระบบคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึง พอใจของผู้มา ขอรับบริการอยู่ตลอดเวลา ให้สมดังคำขวัญของกองงานวิทยาเขตที่ว่า
" เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติงานถูกต้อง ตรงเวลา "

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการด้วยความเต็มใจ
2.เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ขอรับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
3.เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และเป็นที่ประทับใจ

แผนดำเนินงาน
กองงานวิทยาเขต ปฏิบัติงานตามกรอบวิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์และมาตรการ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร แผนคุณภาพ แผนดำเนินงานกองงานวิทยาเขต และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของแต่ ละงาน

เว็บไซต์

http://www.extension.su.ac.th/