หน่วยงาน > ส่วนราชการ

สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประวัติ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ สร.0201/ว78 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2519 เรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ โดยกำหนดให้ส่วนราชการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น ในปี พ.ศ.2519 มอบหมายให้สำนักงานงานคณะกรรมการ ข้าราชการ พลเรือนเป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่ง และให้กระทรวงการคลัง รับผิดชอบในการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยเริ่มแรกได้แต่งตั้งข้าราชการ ฝ่ายคลัง กองกลาง ให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2527 ได้มีการบรรจุข้าราชการใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยเริ่มแรก มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 1 คน และพระราชวังสนามจันทร์ 1 คน ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการปรับโครงสร้าง งานตรวจสอบ ภายในใหม่ โดยรวมอัตราไว้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แต่ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปฏิบัติ งานประจำสถานที่ละ 1 คน โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขึ้น 1 คน เพื่อควบคุมดูแล ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1110/2532 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2532 ต่อมาได้มีการแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 820/2536 ลงวันที่ 6 กันยายน 2536 และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ได้ย้ายบุคลากรมาอยู่รวมกันที่ชั้น 7 สำนักงาน อธิการบดีตลิ่งชัน

คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง และสายการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ได้มีการทบทวนบทบาทและภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ตามข้อเสนอแนของกระทรวงการคลัง ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างในรูปแบบใหม่่ ของทุกส่วนงานราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 มีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างงานตรวจสอบภายในเป็น สำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับเทียบเท่ากอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตรวจสอบภายในใหม่ โดยแบ่งเป็น งานตรวจสอบที่ 1 งานตรวสอบที่ 2 งานวิชาการและวางแผน และงานบริหารและธุรการ ซึ่งทั้ง 4 งานนั้นจะมีผู้อำนวยการสำนัก งานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ภายใต้นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ สำนักงานตรวจสอบภายในต้องดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดปรัชญาในการทำงานดังนี้ " ตรวจสอบผลการดำเนิน งานด้านต่าง ๆ ตามนโยบายที่ปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย "

ปณิธาน

สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง มีประสิทธิภาพ ซึ่งการปฏิบัติงานจะต้อง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน ดังนั้น ปณิธานของสำนัก งานตรวจสอบภายในคือ "ปฏิบัิติหน้าที่ตามหลักพื้นฐานจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในโดยมีคำขวัญของสำนักงาน| ตรวจสอบภายในคือ "ตรวจสอบด้วยจริยธรรม ให้คำปรึกษาแนะนำ"

วัตถุประสงค์

1. ประเมินความเสี่ยงตามกิจกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร และดำเนินการตรวจสอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อลด ความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม
2. เพื่อสอบทานผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ การดำเนินงาน และระบบการ ควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ในกระบวนการระบบงาน แก่หน่วยรับตรวจภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ป้องกันการทุจริต และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับแก่บุคลากรของหน่วยรับตรวจต่าง ๆ ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร

เว็บไซต์

http://www.audit.su.ac.th/