ข่าว > สมัครงาน > คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

13 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา   เพี่อปฏิบัติงานที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  หรือ  ปริญญาโท  ด้านนิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สามารถฟัง  พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  การวางกลยุทธ์และการสร้างสรรค์การสื่อสารการตลาด   การบริหารจัดการแบรนด์  การเขียนข้อความโฆษณาไม่น้อยกว่า  3  ปี  หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยและ/หรือการบริการวิชาการเชิงสังคม  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ 


ผู้สมัครตำแหน่งที่ 4  และ 5  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองทรัพยากรมนุษย์   ชั้น 7   สำนักงานอธิการบดี   ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0 3259 4043  ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ