ข่าว > สมัครงาน > สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานวางผังแม่บท กองแผนงาน

share
Facebook
Twitter

สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานวางผังแม่บท กองแผนงาน

13 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ  (ไฟฟ้า)  จำนวน  1  อัตรา    สังกัด   งานวางผังแม่บท กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาไฟฟ้า  งานไฟฟ้ากำลัง  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม  Microsoft  Office Suite และ Computer Aided  Design (CAD)  ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personnel/หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7   อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7500   ต่อ 31703  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2   กองงานวิทยาเขต  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 3840-4 ต่อ 22142  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562  ในวันและเวลาราชการ