ข่าว > สมัครงาน > คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสังคมศาสตร์

share
Facebook
Twitter

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสังคมศาสตร์

13 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา  สังกัด  ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  ทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่กำลังศึกษาปริญญาเอกและกำลังทำวิทยานิพนธ์ทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี   และ/หรือปริญญาโท   และ/หรือกำลังศึกษาปริญญาเอก  มีความรู้และประสบการณ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีอายุไม่เกิน  45 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ ผู้สมัครสามารถ  download  ใบสมัครได้ที่  www.president. su.ac.th/ personnel  หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 7  อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170  โทรศัพท์  0 2849 7500  ต่อ 31703  หรืองานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   จังหวัดนครปฐม   โทรศัพท์ 0 3425 5790-4 ต่อ 22142 หรือ สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5096  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ