ข่าว > สมัครงาน > กองแผนงาน รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานวางผังแม่บท

share
Facebook
Twitter

กองแผนงาน รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานวางผังแม่บท

12 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย   และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ  (ไฟฟ้า)  จำนวน 1  อัตรา  สังกัด   งานวางผังแม่บท   กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี  ทางวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม  Microsoft  Office Suite และ Computer Aided Design (CAD) ผู้สมัครสามารถ download  ใบสมัครได้ที่  www.president.su.ac.th/personnel/    หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31703 หรือ งานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  กองงานวิทยาเขต  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14  ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ