ข่าว > กิจกรรม > การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

share
Facebook
Twitter

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

29 ตุลาคม 2561

แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการที่จะเลือกฯ จำนวน 2 ราย 
อ่านต่อ...