ข่าว > สมัครงาน > คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ เพื่อการออกแบบ

share
Facebook
Twitter

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ เพื่อการออกแบบ

05 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ   เพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ด้าน Digital Effects, Digtal Media, Computer Arts, Visual  Effects  หรือ  สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือ  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน
Digital  Effects, Digital Media, Computer Arts, Visual Effects  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกำลังทำวิทยานิพนธ์ โดยมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์กาสอนและ/หรือที่ประสบการณ์การทำงานในสายงานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทางด้าน 3D แอนิเมชัน ภาพ 3 มิติ  การออกแบบภาพเคลื่อนไหว และการสร่างภาพเคลื่อนไหว  หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย และ/หรือการบริการวิชาการเชิงสังคม ทางด้าน Digital Effects, Design and Digital Media, Computer Arts, visual effects, 3D Animation, Digital Innovation  หรือ Information Technology for Design  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้   ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี   ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม    โทรศัพท์  0 3425 5790  หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรี    โทรศัพท์ 0 3259 4043  ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 ตุลาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ